top logos-4

2.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

כנס מאה שנה למהפכה הרוסית - קול קורא (24)

iuap blue   כנס "100 שנה למהפכה הרוסית" - קול קורא 
החברה ההיסטורית הישראלית                                                                                               השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית 

                   אוניברסיטת תל-אביב, 21 במרץ, 2017
              מועד אחרון להגשת בקשות 1 בספטמבר, 2016
 יום עיון לכבוד פרופ' יעקב רואי

ta10px    ברית המועצות, יהודיה וההגירה שלאחר ההתפרקות
       יום עיון לכבוד פרופ' יעקב רואי
         יום שני, 9 בדצמבר, 2013, 9:45-17:30
       אוניברסיטת תל אביב, בנין גילמן, חדר 496
         המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס
         המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש שטפן רוט
         השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה

כנסים והרצאות