top logos-4

4.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

קורסים בין-אוניברסיטאיים

סמינר שנתי בין אוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה – 2ש"ס (1 ש"ס בכל סמסטר)
מרכזת: דר' דינה מויאל
המסגרת: ארבעה מפגשים חדשיים בני שלוש וחצי שעות בכל סמסטר.

 ימי ראשון 16:00- 19:30   סמסטר א' – 29/10, 26/11, 24/12, 14/1
סמסטר ב' – 18/3, 22/4, 13/5, 10/6        

הסמינר מתקיים באוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 458

תיאור הקורס: מטרת הסמינר היא לקיים מסגרת בין-אוניברסיטאית לדיון בנושאים הנוגעים למזרח אירופה באופן שסטודנטים מתקדמים יוכלו להחשף לכלל החוקרים והמחקרים הקיימים בתחום זה בארץ. סדרת המפגשים תזמן לכל מפגש חוקר/מרצה אורח אשר ינחה דיון בנושא נבחר. הקורס יחייב את הסטודנטים להגיש תגובה כתובה באורך של עד שני עמודים לחומר הקריאה בכל שיעור. הסמינר יתקיים באוניברסיטת תל אביב אך יעודד רישום של סטודנטים גם מאוניברסיטאות אחרות בארץ. מעבר להיות המסגרת בין-אוניברסיטאית, הקורס יעודד מבט בין-תחומי על מזרח אירופה אשר ישלב מבט היסטורי עם גישות ודיסציפלינות שונות לחקר איזור גאוגרפי זה.
השותפות תכסה את הוצאות הנסיעה של סטודנטים מאוניברסיטאות חברות אשר יבחרו להירשם לקורס.

ללוח ההרצאות המלא בבקשה הקש כאן סמינר בין-אוניברסיטאי.

 

סדנת כתיבה שנתית בין אוניברסיטאית בלימודי מזרח אירופה – 2 ש"ס שנתי (1 ש"ס בכל סמסטר)
מנחה: דר' מרקוס זילבר
המסגרת: ארבעה מפגשים חדשיים בני שתי הרצאות בכל סמסטר: ימי ראשון 16:00-20:00.
סמסטר א' תשע"ח –
סמסטר ב' תשע"ח -

הסדנה מתקיימת באוניברסיטת חיפה, בניין ראשי (אשכול) חדר

תיאור הקורס: מטרת הסדנה הינה לקיים מסגרת בין-אוניברסיטאית לכתיבה בנושאים הנוגעים למזרח אירופה. הסדנה מיועדת לסטודנטים מתקדמים בתחום (תואר שני ושלישי) אשר מעוניינים לרכוש כלים לכתיבה אקדמית, להיוודע לעולם הפרסום האקדמי בארץ ובחו"ל ולהתנסות בעצמם ככותבים ומבקרים. לצד הצגת תוצרים ומתן משוב הדדי בתוך הקבוצה, תכלול סדרת המפגשים גם קריאה ביקורתית של מאמרים ופרקים מספרים, הקנייה של עקרונות כתיבה אקדמית, מפגש עם עורכים של כתבי-עת וכותבים אשר ישתפו את הקבוצה בנסיונם. הקורס יחייב את הסטודנטים בהשתתפות פעילה במפגשים והגשת תגובה כתובה קצרה בכל שיעור, זאת בנוסף להגשת נייר באורך מלא במהלך הקורס. הקורס יעודד מבט בין-תחומי על מזרח אירופה, היכרות עם סגנונות שונים של כתיבה ומודעות לשאלות מרכזיות בהיסטוריוגרפיה העוסקת באיזור גאוגרפי זה.
הסמינר יתקיים באוניברסיטת חיפה אך יעודד רישום של סטודנטים גם מאוניברסיטאות אחרות בארץ.
* ההשתתפות בקורס מותנית באישור המרצה.
* השותפות הבין-אוניברסיטאית תכסה את הוצאות הנסיעה של סטודנטים מאוניברסיטאות חברות אשר יבחרו להירשם לקורס.

 

הסמינר הבין-אוניברסיטאי