top logos

logo iuasהשותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה


iuap blue 
קול-קורא-למלגות תואר שני ושלישי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה 2021-2022

התוכנית הבין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה מציעה מספר מוגבל של מלגות לתלמידי התואר השני והשלישי במדעי הרוח והחברה, אשר עוסקים
באזור הגיאוגרפי של מזרח ומרכז אירופה ורשומים לאחת האוניברסיטאות החברות בתוכנית (אונ' בן גוריון בנגב, אונ' בר אילן, אונ' חיפה, אונ' תל אביב והאונ' הפתוחה).

פרטים מלאים בדבר אופן הגשת הבקשות למלגה ותנאיהן תוכלו למצוא בקולות הקוראים.
קול-הקורא לבקשות מלגה לתואר שני.
קול קורא לבקשות מלגה לתואר שלישי.