top logos

2.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

אודות

השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה הינה מסגרת חדשנית לשיתוף פעולה במחקר, הוראה והפצת ידע בין חמש אוניברסיטאות המחקר המובילות בישראל בתחום זה. השותפות הוקמה ביוזמת האוניברסיטאות ובסיועה של הקרן למדעי הרוח (מייסודה של קרן יד הנדיב) ובאישורה ותמיכתה של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). השותפות שמה לה למטרה לקדם מחקר רב-תחומי אודות רוסיה ומזרח אירופה בישראל וליצור קהילה דינמית של חוקרים אשר נהנית מן ההתמחות וההתמקצעות הקיימת בכל אוניברסיטה אך בו בזמן מרחיבה את לימודי התחום בארץ. בבסיס השותפות עומד הרעיון כי שיתוף פעולה פורה בין האוניברסיטאות וקיבוצם יחד של העוסקים באיזור גאוגרפי זה הכרחיים על מנת לממש את הפוטנציאל העצום הגלום בתחום זה בישראל. 

במסגרת פעולותיה מעניקה השותפות מלגות דוקטורט ופוסט-דוקטורט לחוקרים מצטיינים ומהווה בית אקדמי המאפשר לחוקרים צעירים לקדם את מחקרם ולשתף בו את הקהילה בדרך של הוראה או השתתפות בכנסים. כחלק משיתוף הפעולה הבין-אוניברסיטאי מקיימת השותפות הרצאות וימי עיון משותפים אליהן מוזמנים חוקרים מכל האוניברסיטאות. כמו כן, השותפות מקדמת קורסים מקוונים, שיתוף במאגרי מידע, ומתן אפשרות לסטודנטים מכל אוניברסיטה להנות משלל הקורסים המוצעים על ידי האוניברסיטאות החברות בשותפות. לצד פעילויות אלה שוקדת השותפות על הרחבת לימודי השפות המזרח אירופיות ועל מתן סיוע לתלמידים מתקדמים לצאת ללימודי שפות ומחקר בחו"ל.

הנהלת השותפות

ועדת ההיגוי של השותפות

פרופ' מוטי זלקין
יושב ראש ועדת ההיגוי של השותפות
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ראש המחלקה להיסטוריה של עם ישראל
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' גור אלרואי
אוניברסיטת חיפה
החוג ללימודי ארץ-ישראל
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דר' אוריאל גלמן
אוניברסיטת בר אילן
המחלקה לתולדות ישראל
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר ורה קפלן
אוניברסיטת תל אביב
החוג להיסטוריה כללית, ראשת מרכז קמינגס ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר דמיטרי שומסקי
האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הנהלת השותפות

ד"ר דינה מויאל, מנהלת השותפות
הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב,
בניין גילמן, חדר 470, טל.: 03-640-9608
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אודות