top logos

1.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

הקבץ קורסים לשנת הלימודים תשע"ז

השותפות הבין-אוניברסיטאית מעודדת סטודנטים להרשם לקורסים המתנהלים באוניברסיטאות ה"אחיות" החברות בשותפות.

הרשמה בין אוניברסיטאית ניתן לבצע בסיוע מזכירויות התלמידים בכל אחת מן האוניברסיטאות.

באפשרות השותפות לסייע במימון הוצאות הנסיעה מאוניברסיטה אחת לאחרת, ובלבד שהוצג בפניה אישור על השתתפות בשיעורים.

הנכם מוזמנים לעיין במגוון הקורסים המוצעים בכל אוניברסיטה בקישורים הבאים:

 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת חיפה

האוניברסיטה העברית בירושלים

אוניברסיטת תל אביב

 

 

קורסים