top logos

2.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

iuap blue   מלגות ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
              השותפות האקדמית הבין אוניברסיטאית 
                
              מלגות מחקר לשנת 2017-2016
              פרסום מצטיין של חוקרים צעירים לשנת 2015-2016

iuap blue   מלגות ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
              השותפות האקדמית הבין אוניברסיטאית 
                   מלגות עמית לשנת 2016-2015
              מלגות מחקר לשנת 2015-2014
              פרסום מצטיין של חוקרים צעירים לשנת 2015-2014

מלגות