top logos

4.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

ד"ר רז סגל

Raz Segal April 2015

דר' רז סגל הינו בעל תעודת דוקטור ממרכז שטרסלר ללימודי שואה וג'נוסייד (הפקולטה להיסטוריה) באוניברסיטת קלארק (2013). עבודתו של סגל בוחנת את השואה כחלק מן התהליך המודרני של התפרקות האימפריות, התפוררות החברה הישנה והיווצרותן של מדינות חדשות. העבודה מתמקדת בשני ענייני מפתח: האחד - בניית האומה והמדינה והאלימות שהתגעשה על היהודים וקבוצות אתניות אחרות כתוצאה מתפיסות והבניות פוליטיות שונות בתקופת מלחמת העולם השניה; השני - היחסים בין יהודים ללא-יהודים בתפר שבין אלימות אתנית ודתית בעידן של מלחמה ואלימות של מדינות. המחקר של דר' סגל מצוי במפגש שבין היסטוריה אירופית מודרנית, לימודי שואה וג'נוסייד, והיסטוריה יהודית, ומקשר בין שואה, ג'נוסייד לאלימות המונים לפני, בזמן ולאחר מלחמת העולם השניה.


ד"ר לוי קופר

Levi Cooper - in Pardes BM

לוי יצחק קופר נולד במלבורן, אוסטרליה, סיים דוקטורט בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן, ובשנה"ל תשע"ה הוא זכה בפוסט-דוקטורט בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר שלו הם היסטוריה של המשפט בעת החדשה המאוחרת, משפט וספרות בהקשר של המשפט היהודי, והמשפט היהודי על רקע הקשר והאינטלקטואלי, התרבותי, והמשפטי הרחב. מחקריו מתמקדים במשפט היהודי בחברה החסידית, ויחסי הגומלין בין חסידות לבין הלכה. הפרויקט הנוכחי שלו בוחן את הקשר בין מגמות של הקודיפיקציה של המשפט באירופה לבין כתיבה הלכתית באימפריה הרוסית בראשית המאה הי"ט.


יוליה רוסקובה

Juliya Rusakova

יוליה רוסקובה, תלמידת מחקר בחוג ללימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים באוניברסיטה העברית. היא עוסקת בהיסטוריה הכלכלית של יהודי אוקראינה. מחקרה בוחן את צורות של החזקת קרקעות על ידי היהודים במחוז לוצק של חבל ווהלין בממלכת פולין-ליטא בשנים 1647-1569. מטרת המחקר היא ניתוח של מבנה החכירה של היהודים במחוז לוצק. במחקרה עולות שאלות שקשורות לניתוח השוואתי בין באדמות המלך (ערים מלכותיות וסטארוסטב) ובין באחוזות פרטיות כדי לברר את היחס הכמותי של כל סוגי החכירה והפקדת קרקעות בידי היהודים. המחקר של יוליה רוסקובה מבוסס על שילוב בין חומר ארכיוני מפולין ומאוקראינה לחומר יהודי מאוספים שונים. היא מתכננת להביא את תעודות המנהלה הפולנית והאוקראינית (החלטות של סיימיקים מקומיים, ספרי מבצר, מפקד אוכלוסין, לוסטרציות), והן תעודות של האוטונומיה היהודית (מסמכים של פנקס ועד ארבע ארצות ופנקסים מקומיים), מקורות פנימיים יהודיים (ספרי שו"ת), כרוניקות אוקראיניות, פולניות ויהודיות. זה מאפשר לראות את מקומם של היהודים בכלכלה ממלכת פולין-ליטא.


אלי למדן

IMAG0047

אני דוקטורנט בתכנית להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים של האוניברסיטה העברית. בעבודת הדוקטורט שלי, בהנחייתם של דר' עתניאל דרור ודר' יהונתן דקל-חן, אני עוסק בביוגרפיה האינטלקטואלית של אלכסנדר לוריא, כדמות המרכזית בעיצובה של הנוירופסיכולוגיה בברית המועצות. הניסיון של לוריא וחוג שותפיו, להציג גישה מטריאליסטית ולא רדוקציוניסטית כאחד, נותר רלוונטי מאוד גם היום כאשר חקר המוח נמצא בחזית העשייה המדעית.
דרך הפריזמה של ביוגרפיה אינטלקטואלית אני בוחן תהליכים וגורמים המעצבים את יצירתו והתקבלותו של הידע המדעי. העיסוק בביוגרפיה אינטלקטואלית מאפשר לי למקד את המבט על הצומת בו נפגשים שני אספקטים מנוגדים-משלימים של המדע העצבים יחדיו את העשייה המדעית. אני רואה את המדע מצד אחד כמוסד חברתי מקומי המושפע מן התהליכים החברתיים, הפוליטיים והאידיאולוגיים של החברה הנתונה, ומצד שני כמערכת טרנס-לאומית הטוענת לקיומו של אתוס מקצועי משותף ושואפת לכונן ידע אובייקטיבי ואוניברסאלי.
האספקט הראשון של המדע, קרי היותו מוסד חברתי מקומי, מאפשר לי להתייחס באמצעותו לשאלות הנוגעת להיסטוריה הכללית של ברית המועצות, כמו מידת הבידוד התרבותי של ברית המועצות בתקופות הרלוונטיות, מקומם של המדענים במערכת החברתית-פוליטית של ברה"מ, והשפעתה של האידיאולוגיה על המחקר המדעי.


מלגות עמיתי השותפות