top logos-4

3.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

מלגות עמית

במסגרת פעולותיה מעניקה השותפות הבין-אוניברסיטאית לחקר רוסיה ומזרח אירופה מלגות דוקטורט ופוסט דוקטורט לחוקרים מצטיינים בכל תחום לימוד הנוגע לאזור גאוגרפי זה. מלגות הדוקטורט ניתנות לסטודנטים ישראלים הלומדים לתואר דוקטור באחת מאוניברסיטאות המחקר החברות בשותפות. מלגות הפוסט-דוקטורט פתוחות לכל חוקר, בארץ ובחו"ל, אשר מעוניין להשתלם בישראל בתקופת המלגה ולהשתלב בקהילת החוקרים בארץ. ועדה של מומחים מובילים בישראל ובעולם בוחרת מכלל הבקשות את החוקרים המצטיינים ומעניקה להם מלגות קיום לשנה, עם אפשרות להאריך את חברותם בשותפות בשנה נוספת. גובה המלגה עומד על כ-43,500 ש"ח לשנה לדוקטורנט וכ- 87,500 ש"ח לשנה לפוסט דוקטורנט. בתקופת המלגה על החוקר להתגורר בישראל וליטול חלק פעיל בכנסים, ימי עיון ויתר היוזמות של השותפות.

קול קורא 2016-2017 - מועד אחרון להגשת בקשות: 15 בינואר 2016.

לטופס המכוון להגשת בקשות בבקשה לחץ כאן.

מלגות מלגות עמית מטעם השותפות