top logos-4

2.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

לימודי שפות

האוניברסיטאות החברות בשותפות מציעות מגוון קורסים ללימוד השפות הזרות המדוברות במזרח ומרכז אירופה.

המעוניינים ללמוד שפה זרה שלא באוניברסיטת האם, יכולים להירשם ללימודים אלה במזכירויות היחידות להוראת שפות או בחוגים הרלוונטיים.

באפשרות השותפות לסייע במימון הוצאות הנסיעה מאוניברסיטה אחת לאחרת, ובלבד שהוצג בפניה אישור על השתתפות בשיעורים.

לאתרי השפות בכל אוניברסיטה, אנא בחרו את השפה המבוקשת ולאחר מכן פנו לאוניברסיטה הרלוונטית

לימודי שפות