top logos

logo iuasהשותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

האוניברסיטאות החברות בשותפות מציעות מגוון קורסים ללימוד השפות הזרות המדוברות במזרח ומרכז אירופה.
המעוניינים ללמוד שפה זרה שלא באוניברסיטת האם, יכולים להירשם ללימודים אלה במזכירויות היחידות להוראת שפות או בחוגים הרלוונטיים.
באפשרות השותפות לסייע במימון הוצאות הנסיעה מאוניברסיטה אחת לאחרת, ובלבד שהוצג בפניה אישור על השתתפות בשיעורים.

רשימת הקורסים המעודכנת נמצאת בקישור המופיע בדף זה.


קורסים בין-אוניברסיטאים

התוכנית הבין אוניברסיטאית מאפשרת רישום למגוון קורסים באוניברסיטאות החברות. לנרשמים לתוכנית הקורסים יכללו במניין הנקודות לתואר.

לרשימת הקורסים המלאה לשנת תשע"ט לחץ כאן