top logos-4

5.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

אודות

השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה הינה מסגרת חדשנית לשיתוף פעולה במחקר, הוראה והפצת ידע בין חמש אוניברסיטאות המחקר המובילות בישראל בתחום זה. השותפות הוקמה ביוזמת האוניברסיטאות ובסיועה של הקרן למדעי הרוח (מייסודה של קרן יד הנדיב) ובאישורה ותמיכתה של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). השותפות שמה לה למטרה לקדם מחקר רב-תחומי אודות רוסיה ומזרח אירופה בישראל וליצור קהילה דינמית של חוקרים אשר נהנית מן ההתמחות וההתמקצעות הקיימת בכל אוניברסיטה אך בו בזמן מרחיבה את לימודי התחום בארץ. בבסיס השותפות עומד הרעיון כי שיתוף פעולה פורה בין האוניברסיטאות וקיבוצם יחד של העוסקים באיזור גאוגרפי זה הכרחיים על מנת לממש את הפוטנציאל העצום הגלום בתחום זה בישראל. 

במסגרת פעולותיה מעניקה השותפות מלגות דוקטורט ופוסט-דוקטורט לחוקרים מצטיינים ומהווה בית אקדמי המאפשר לחוקרים צעירים לקדם את מחקרם ולשתף בו את הקהילה בדרך של הוראה או השתתפות בכנסים. כחלק משיתוף הפעולה הבין-אוניברסיטאי מקיימת השותפות הרצאות וימי עיון משותפים אליהן מוזמנים חוקרים מכל האוניברסיטאות. כמו כן, השותפות מקדמת קורסים מקוונים, שיתוף במאגרי מידע, ומתן אפשרות לסטודנטים מכל אוניברסיטה להנות משלל הקורסים המוצעים על ידי האוניברסיטאות החברות בשותפות. לצד פעילויות אלה שוקדת השותפות על הרחבת לימודי השפות המזרח אירופיות ועל מתן סיוע לתלמידים מתקדמים לצאת ללימודי שפות ומחקר בחו"ל.

החל משנת הלימודים תשע"ח, תפתח השותפות תוכנית חדשה בלימודי רוסיה ומזרח אירופה:

התוכנית הבין אוניברסיטאית לתואר שני ושלישי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה, הנה תוכנית לימודים ייחודית בין-תחומית ובין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה אשר תיתן מענה לסטודנטים המעוניינים לקבל הכשרה רחבה ומעמיקה במדעי הרוח באיזור גאוגרפי ותרבותי זה. התוכנית החדשה, אשר זכתה לחמש שנות מימון נוספות של הקרן למדעי הרוח, הנה ממשיכת דרכה של השותפות הבין-אוניברסיטאית הפועלת החל משנת הלימודים תשע"ג והיא מרחיבה את שיתוף הפעולה הקיים בין האוניברסיטאות אל תחום ההוראה ואל תלמידי התואר השני באמצעות שיתוף פעולה בהוראה, מחקר והנחיה וכן בהקצאת משאבים מארבע האוניברסיטאות החברות במיזם. 

דף הבית