top logos

logo iuasהשותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

הנהלת השותפות

 

ד"ר דינה מויאל
הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב,
בניין גילמן, חדר 470, טל.: 03-6409608
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אודות

השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה הינה מסגרת חדשנית לשיתוף פעולה במחקר, הוראה והפצת ידע בין חמש אוניברסיטאות מחקר מובילות בישראל בתחום זה: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה. השותפות הוקמה ביוזמת האוניברסיטאות ובסיועה של הקרן למדעי הרוח (מייסודה של קרן יד הנדיב) ובאישורה ותמיכתה של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). השותפות שמה לה למטרה לקדם מחקר רב-תחומי אודות רוסיה ומזרח אירופה בישראל וליצור קהילה דינמית של חוקרים אשר נהנית מן ההתמחות וההתמקצעות הקיימת בכל אוניברסיטה אך בו בזמן מרחיבה את לימודי התחום בארץ. בבסיס השותפות עומד הרעיון כי שיתוף פעולה פורה בין האוניברסיטאות וקיבוצם יחד של העוסקים באיזור גאוגרפי זה הכרחיים על מנת לממש את הפוטנציאל העצום הגלום בתחום זה בישראל. 

במסגרת פעולותיה מפעילה השותפות משנת תשע"ח תוכנית התמחות לתואר שני ושלישי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה, ומעניקה מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי ותלמידי דוקטורט מצטיינים. התוכנית נותנת מענה לסטודנטים המעוניינים לקבל הכשרה בין-תחומית רחבה ומעמיקה במדעי הרוח והחברה באיזור גאוגרפי ותרבותי זה, ומהווה בית אקדמי המאפשר לחוקרים צעירים לקדם את מחקרם ולשתף בו את הקהילה בדרך של הוראה או השתתפות בכנסים. כחלק משיתוף הפעולה הבין-אוניברסיטאי מקיימת השותפות הרצאות וימי עיון משותפים אליהן מוזמנים חוקרים מכל האוניברסיטאות. כמו כן, השותפות מקדמת קורסים מקוונים, שיתוף במאגרי מידע, ומתן אפשרות לסטודנטים מכל אוניברסיטה להנות משלל הקורסים המוצעים על ידי האוניברסיטאות החברות בשותפות. לצד פעילויות אלה שוקדת השותפות על הרחבת לימודי השפות המזרח אירופיות ועל מתן סיוע לתלמידים מתקדמים לצאת ללימודי שפות ומחקר בחו"ל.


ועדת ההיגוי

פרופ' מרקוס זילבר
אוניברסיטת חיפה
ראש החוג לתולדות עם ישראל
mThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר יוליה לרנר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דר' אוריאל גלמן
אוניברסיטת בר אילן
המחלקה לתולדות ישראל
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר ורה קפלן
אוניברסיטת תל אביב
החוג להיסטוריה כללית, ראשת מרכז קמינגס ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר אינה לייקין
האוניברסיטה הפתוחה
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.