top logos

logo iuasהשותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

מלגות תואר שני

מלגות מחקר ושפות לתלמידי התואר השני והשלישי

התוכנית הבין-אוניברסיטאית מציעה מספר מוגבל של מלגות מחקר ושפות לתלמידי התואר השלישי והתואר השני במסלול מחקרי במדעי הרוח והחברה אשר עוסקים באזור הגאוגרפי של רוסיה ומזרח אירופה. 
מלגות המחקר נועדו לסייע לתלמידים בהשגת חומרים ארכיוניים, תעודות, עדויות וכל חומר מחקרי אחר להשלמת עבודתם.
מלגות ללימודי שפות מיועדות לתלמידים אשר השלימו את לימודי השפה הקיימים בארץ ומבקשים להמשיך ולחזק את ידיעותיהם לצורך מחקר, או לחילופין, ללמוד שפות מזרח-אירופיות אשר אינן נלמדות בארץ.
 
הקול הקורא למלגות אלו מפורסם מדי שנה במהלך סמסטר ב' בקישור זה. 
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשותפות במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.