top logos

logo iuasהשותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

הרצאות שנת תשפ"ב 2021/22


לרשימת ההרצאות של השנה האקדמית הנוכחית, אנא לחצו כאן.