סמינר בין-אוניברסטאי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

סמינר מ.א. שנתי – תשפ"א – 2 ש"ס
שנתי


ד"ר דינה מויאל

המסגרת: ארבעה מפגשים חדשיים בני שלוש וחצי שעות בכל סמסטר

ימי ראשון 16:00-20:00 :

סמסטר א תשפ"ב: 17/10, 14/11, 12/12, 2/1
סמסטר ב' תשפ"ב: 27/2, 27/3, 1/5, 29/5

תיאור הקורס: מטרת הסמינר היא לקיים מסגרת בין-אוניברסיטאית לדיון רב תחומי בנושאים הנוגעים למזרח אירופה באופן שסטודנטים מתקדמים יוכלו להחשף למגוון חוקרים ומחקרים הקיימים בתחום זה בארץ ובעולם. סדרת המפגשים תזמן לכל מפגש חוקר/מרצה אורח אשר ינחה דיון בנושא נבחר. הקורס יחייב את הסטודנטים להגיש תגובה כתובה באורך של עד שני עמודים לחומר הקריאה בכל שיעור. הסמינר יתקיים באוניברסיטת תל אביב אך יעודד רישום של סטודנטים גם מאוניברסיטאות אחרות בארץ. מעבר להיות המסגרת בין-אוניברסיטאית, הקורס יעודד מבט בין-תחומי על מזרח אירופה אשר ישלב מבט היסטורי עם גישות ודיסציפלינות שונות לחקר איזור גאוגרפי זה.

הנוכחות במפגשים הינה חובה בסמינר זה - נוכחות בכל המפגשים והשתתפות פעילה בהם תהווה 30% מן הציון הסופי.

הגשת 6 תגובות כתובות בנות שני עמודים כל אחת (עמוד לכל מאמר שנשלח באותו חודש) הינה חובה ותהווה 70% מן הציון הסופי. 

רשימת ההרצאות המלאה תתפרסם בראשית השנה כאן