top logos

logo iuasהשותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

קול-קורא-למלגות תואר שני ושלישי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה 2020-2021

 
iuap blue קול-קורא-למלגות תואר שני ושלישי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה מציעה מספר מוגבל של מלגות לתלמידי התואר השני והשלישי בתחומי הרוח והחברה אשר עוסקים
באזור הגיאוגרפי של מזרח ומרכז אירופה ורשומים לאחת האוניברסיטאות החברות בשותפות (אונ' בן גוריון בנגב, אונ' בר אילן, אונ' חיפה, אונ' תל אביב והאונ' הפתוחה).

פרטים נוספים על אופן הגשת הבקשות למלגה ותנאיהן תוכלו למצוא בקולות הקוראים להלן:

ראו קול-הקורא לבקשות מלגה לתואר שני.
ראו קול קורא לבקשות מלגה לתואר שלישי.

מועד אחרון להגשה:  1 בדצמבר 2020.