iuap blue 
קול-קורא-למלגות תואר שני ושלישי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

התוכנית הבין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה מציעה מספר מוגבל של מלגות לתלמידי התואר השני והשלישי במדעי הרוח והחברה, אשר עוסקים
באזור הגיאוגרפי של מזרח ומרכז אירופה ורשומים לאחת האוניברסיטאות החברות בתוכנית (אונ' בן גוריון בנגב, אונ' בר אילן, אונ' חיפה, אונ' תל אביב והאונ' הפתוחה).

קולות קוראים עם פרטים מלאים בדבר אופן הגשת הבקשות למלגה ותנאיהן יפורסמו בראשית שנה"ל תשפ"ג.